Оновлено
2018-02-19
09:02

Горохолінська Ірина Володимирівна

Горохолінська Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри культурології, релігієзнавства та теології
Вчений ступінь: кандидат філософських наук

Тематика наукових досліджень:

Філософія релігії, етика, аксіологія, трансформація ціннісної сфери в добу глобалізації

Курси, що читає:

Для студентів-культурологів: Філософія та історія релігії, Культура ділового та повсякденного спілкування, Культура Срібного віку, Культура постмодерну
Для студентів-релігієзнавців: Методологічні аспекти релігійної філософії, Філософські аспекти секуляризаційних процесів
Для студентів-теологів: Філософія, Релігійна філософія, Християнська філософія ХХ ст., Філософія в Україні
Для студентів інших факультетів: Етика та естетика, Релігієзнавство, Ділова та корпоративна етика, Етика бізнесу

Додаткова інформація:

   Народилася 13 грудня 1986 р. у с. Хутір-БудилівСнятинського р-ну Івано-Франківської обл. У 2003 році закінчила Снятинську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів із срібною медаллю. У тому ж році вступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на спеціальність «Релігієзнавство», який закінчила у 2008 р., отримавши диплом магістра релігієзнавства з відзнакою. З 2007 р. – лаборант кафедри релігієзнавства та теології філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича; 2008 р. – лаборант кафедри соціології того ж факультету. Після закінчення університету (2008 р.) – старший лаборант методичного кабінету філософсько-теологічного факультету. Того ж року вступила в аспірантуру зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки). Січень 2015 – по цей час – старший науковий співробітник теми 71.800 «Етноконфесійні взаємовідносини транскордонних регіонів…». З 2009 р. працює асистентом кафедри культурології, релігієзнавства та теології. Асоційований член Молодіжної Асоціації релігієзнавців (з 2008 р.). 

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію: «Феномен релігії в системі аксіологічних ідей Канта: логіка становлення та шляхи історичних рецепцій».

Учасник літніх філософських та релігієзнавчих шкіл:

1. Міжнародної літньої релігієзнавчої школи «Іудаїзм: історія та сучасність» (2007 р., Київ)
2. Міжнародної літньої філософської школа «Ідея європейського об’єднання і християнські цінності» (2008 р., Львів).
3. ІІ Міжнародна молодіжна релігієзнавча школа з юдаїки (2011 р., Чернівці)

Учасник тренінгової групи щодо сприяння цілісності діяльності органів міської ради під егідою нідерландської компанії «Governance&Integrity»– з березня по листопад 2016 р.
Учасник JuniorFellowshipProgram IIECI в Український католицький університет (Львів) – з 1 по 31 листопада 2016 р.

Праці:
Публікації в матеріалах Міжнародних науково-практичних конференцій
1. Есхатологічна концепція Свідків Єгови та її смисложиттєвий потенціал // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2005. – С.44-345.
2. Моральність особистості як вияв благоговіння перед життям (за А. Швейцером) // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Світоглядно-ціннісне самовизначення сучасної особи: альтернативи релігійної і безрелігійної духовності». – Чернівці: Рута, 2005. – С.66-69.
3. Проблема доказовості буття Бога // Матеріали студентської Міжнародної конференції «ІV Харківські філософські читання». – Харків, 2006. – С.74-75.
4. Обґрунтування буття Бога в межах етикотеології Канта // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2006. – С.322-323.
5. Співвідношення логічного і смисложиттєво-ціннісного в межах доказовості буття Бога // Матеріали міжнародної наукової конференції «Релігія і суспільство: нові преференції». – Чернівці: Рута, 2006. – С.41-47 (у співавторстві з Гасяком О.С.).
6. Співвідношення американське/українське в межах свободи совісті //Матеріали студентської міжнародної конференції «Свобода совісті в контексті релігійно-політичної ситуації в Україні». – Донецьк, 2006. – С.34-37.
7. «Або наука, або релігія» чи «наука і релігія» // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку». – Чернівці, 2006. – С.143-146 (у співавторстві з Гасяком О.С.)
8. Антропомірність Кантівської етикотеології // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2007. – С.19-21.
9. Раціональний аспект релігійності в межах етикотеологіїІ.Канта // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри». – Чернівці: Рута, 2007. – С.259-261.
10. Морально-ціннісний та церковно-конфесійний виміри релігійної віри в тлумаченні Канта // Матеріали наукової конференції «Шевченківська весна» – К., 2008. – С.207-209.
11. Гуманістична інтерпретація релігійного світогляду у філософії релігії Бертрана Рассела // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні». – Чернівці: Рута, 2008. – С.195-196.
12. Рецепція релігійно-філософських ідей Канта в ліберальній теології Ф.Шлейєрмахера // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2008. – С.33-35.
13. Етикотеологія Канта та атеїстичний нігілізм Ф.Ніцше: компаративний контекст // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність”. – Чернівці: Рута, 2008. – С.291-294.
14. Людинотворчо-сотеріологічний смисл моральної філософії Канта у світлі гуманістичних запитів сьогодення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри». – Чернівці: Рута, 2008. – С.121-125.
15. Вплив філософсько-релігієзнавчої концепції Канта на формування ідейно-аксіологічних настанов сучасної філософії релігії // Колегія. Часопис релігійних наук св.Томи Аквінського у Києві. Матеріали Міжнародної наукової конференції „Простір гуманітарної комунікації”. – №5-6 (18-19) – К., 2009. – С.181-188.
16. Аксіологічна доктрина Канта у світлі філософсько-релігієзнавчих пошуків О. І. Введенського // Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини і професійні орієнтири гуманітарія». – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2010. – С.281-283.
17. Вплив аксіологічної доктрини Канта на формування методологічних засад і принципів сучасного релігієзнавства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Гуманітрано-наукове знання: становлення парадигми». – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.177-180.
18. Ідея «Всезагальної церкви» Канта як шлях до толерантизаціїрелігійних відносин // Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості. Перспективи вирішення біоетичних проблем та майбутнє цивілізації: наукові, філософські та релігійні візії». – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. – С.162-165.
19. Теоретико-методологічний потенціал філософії релігії Канта в сучасних дослідженнях феномена релігії (С. Палмквіст) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 5. – С. 29-31.
20. Післякантівські орбіти філософської інтерпретації змісту віри (С. К᾽єркегор та К. Ясперс) // Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні: матеріали Міжн. Наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. Докаш В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.249-255.
21. Філософія релігії І.Канта як вияв методологічного синтезу релігієзнавства та загальнофілософської теорії // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали Міжнародної наукової конференції 14-15 жовтня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.336-338.
22. Повага до іншого як базова європейська вартість // Матеріали доповідей у секціях учасників Міжнародної наукової конференції «Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки «CaritasinVeritate»)» 13-14 березня 2014 року. – Львів: Український Католицький Університет, 2014. – С.17-18.
23. Поняття «ресентимент» у філософії Ніцше: рефлексії щодо проблеми поваги до «іншого» // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 6. – С. 152-154.
24. Українське суспільство та Церква в умовах євроінтеграції // Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 листопада 2014 р., м.Тернопіль) / За заг. ред. д. істор. н. Е.Бистрицької (гол. ред.), д.іст.н. І.Зуляка, д.філос.н. О. Сагана, д.філос.н. Л.Филипович. – Тернопіль-Київ, 2014. – С.108-111.
25. Сурогатне материнство – шанс на сімейне щастя чи торгівля людьми?(етичні аспекти використання новітніх біотехнологій) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Ч. 5. – С. 13-16.
26. Формулювання європейського принципу толерантності в контексті філософії Просвітництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 23-24 квітня 2015 року «Освіта і життєвий світ особистості: європейський досвід і українські реалії». – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С.212-216.
27. Практична дихотомія «толерантність/інтолерантність» в сучасному суспільстві // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини. Толерантність: соціально-смислові варіації та євроінтеграційний контекст. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців (8-9 травня 2015 року). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 105-114.
28. Методологічно-ціннісні параметри філософі релігії І.Канта та їх евристична значущість // Сучасність філософії І.Канта: proetcontra: Матеріали ХХІІ Харківських міжнародних присвячених 290-річчю з дня народження І.КантаСковородинівських читань 26-27 вересня 2014 року. – Сковородинівка-Харків: Майдан, 2015. – С.48-57.
29. Релігійного-етичні аспекти статусу гомосексуалістів у Європі та питання толерантності // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року: [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.] – Житомир: Вид. Євенок О.О., 2015. – С. 28-31
30. Толерантність в християнстві: колізійність ідей та практики // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів]., Ч. 5 / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – С. 18-20.
31. Соціальна значущість філософської освіти в Україні в умовах суспільних та ціннісних змін // Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України: матеріали відео-конференції 21-22 квітня 2016 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – С.71-77. (у співавторстві з Бродецьким)
32. Світоглядні та політичні виміри поняття «релігійна ідентичність» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» 9-10 вересня 2016 року. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 18-20.
33. Стратегії розв’язання міжконфесійних конфліктів в Україні (на прикладі хмельницької області)// Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах : історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С.96-103. (у співавторстві з Яремчуком А.)
Публікації у виданнях внесених до переліку ВАК України
34. Наука та релігія: альтернатива чи компроміс // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 309-310. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.179-181 (у співавторстві з Гасяком О.С.).
35. Онтологічні витоки етикотеології Канта // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 346-347. Філософія. – Чернівці: Рута, 2007. – С.103-106 (у співавторстві з Гасяком О.С.).
36. ЕтикотеологіяІ.Канта та ліберальна теологія Ф.Шлейєрмахера: порівняльний контекст // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. Випуск 414-415. – Чернівці: Рута, 2008 – С.180-184.
37. Ідейно-методологічні особливості концепції релігії Імануїла Канта // Людинознавчі студії:  Збірник наукових праць ДДПУ. Філософія. Випуск 24. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – С.187-202.
38. Практичні вектори втілення принципів релігійної толерантності в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. Випуск 756-757 – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 155-159
Публікації у наукових журналах НАН України, внесених до переліку ВАК України
39. Філософсько-релігійні ідеї Д.Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І.Канта // Українське релігієзнавство. – №51. – К., 2009. – С.13-20.
40. Вплив аксіологічних ідей Канта на формування засад російської релігійної філософії // Релігія та Соціум. Часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2010. – №2(4). – С.167-172.
41. Передумови та ґенеза аксіологічної доктрини Канта // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 4/2011. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2011. – С. 171-181.
42. Рецепція ідей і принципів етикотеологіїІ.Канта у післяпросвітницькійфілософсько-релігійній думці // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2012. – №. 2 (8). – С.15-24.
43. Роль філософсько-релігійних ідей Канта у становленні аксіологічно-методологічного ресурсу філософії релігії  // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 3/2013. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2013. – С. 174-180.
44. Релігієзнавчі аспекти кантіанства: реалії та перспективи на пострадянських теренах // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2013. – № 2(10) – С.32-40.
45. Концептуально-методологічний інструментарій дослідження феномена релігії на основі філософсько-релігієзнавчої спадщини Канта // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2013. – №. 3-4 (11-12) – С.78-84.
46. Ціннісні орієнтири особи в умовах глобалізації: питання поваги до «іншого» в контексті євроінтеграції // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 2/2014. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2014. – С. 134-140.
47. Релігійність та європейські цінності: етика й релігія доби секуляризації та глобалізації (за творами Ч. Тейлора) // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – №3-4 (15-16). – С. 27-32
48. Етичні засади релігійної толерантності: дискурс Д.Ікеди і його західні кореляції // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2014. – №3-4 (15-16). – С. 20-27 (у співавторстві з Бродецьким О.Є.)
49. Толерантність чи духовний деструктивізм: до питання етико-релігійного і суспільно-правового статусу гомосексуалістів у Європі // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 4/2015. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2015. – С. 16-23.
50. Специфіка дихотомії релігійної толерантності та релігійної освіти в умовах євроінтеграції // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2015. – № 1-2 (17-18). – С. 53-58 (у співавторстві з Яремчуком А.В.)
51. Параметри етноконфесійної толерантності у вимірі транскордонних регіонів України (приклад Львівської області)// Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 141-154 (у співавторстві з Бродецьким О.Є.)
52. Релігійна толерантність та феномен національної ідентичності: соціологічний зріз Тернопільської області // Релігія і Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2016. – № 3-4 (23-24). – С. 202-213
Публікації в монографіях
53. Філософія релігії кантіанства: методологічний і ціннісний потенціал // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колективна монографія / За ред. В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац.унт, 2010. – С.158-169.
54. Античні та Середньовічні моделі обґрунтування буття Бога та їх критика Кантом // Феномен релігії у творах Античних та Середньовічних мислителів: Колективна монографія / За ред. В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2012. – С.205-223.
55. Феномен релігії у світлі модифікації типів віри І.Канта// Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII-XX ст.: колект. монографія / за ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.49-61.
56. Аксіологічна значущість поваги до «Іншого» та толерантності в західноєвропейській філософії // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: колект. монографія / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О.  Балуха. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 141-156.
57. Державно-церковні відносини та форми взаємодії церков з громадянським суспільством // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: колект. монографія / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О.  Балуха. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 170-182 (у співавторстві з Яремчуком А.В., Бродецьким О.Є.)
58. Практичні вектори втілення принципів толерантності в умовах глобалізації // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: колект. монографія / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О.  Балуха. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 182-194 (у співавторстві з Бойчук Н.В.)
Публікації в закордонних журналах та журналах внесених в наукометричні бази
59. Горохолинская И.В. Концепция «Всеобщей Церкви» И. Канта как схема толерантизациимежконфессиональныхотношений: служение Богу какуважение к другому [Электронный ресурс] // StudiaHumanitatis. – 2015. – № 2. – URL: http://st-hum.ru/node/272 (дата обращения: 30.06.2015)
60. Горохолинская И.В. Путирелигии в современнойкультуре: аксиологическийвыборкакэкзистенциональный акт [Электронный ресурс] // StudiaHumanitatis. – 2016. – № 4. – http://st-hum.ru/content/goroholinskaya-iv-puti-religii-v-sovremennoy-kulture-aksiologicheskiy-vybor-kak
Публікації у інших журналах та вісниках
61. Місце феномена релігії в кантознавчому дискурсі // Богословський вісник. Науковий журнал. – №8. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.195-210.
62. Раціоналізація змісту віри: досвід нового часу і тенденції глобалізації та євроінтеграції // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: митр.Переяслав-Хмельницький і БілоцерквіськийЕпіфаній (Думенко) (гол.ред.) [та ін.]. – К., 2014. – №14. – С. 171-180.
63. Толерантність як європейська цінність: біблійні джерела толерантності// Богословський вісник. Науковий журнал. – № 10 – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.64-74.
64. Методологічні важелі оновлення теологічного знання в умовах трансформації його академічного статусу в Україні // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 13 – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С.44-57
65. Глобальна віртуалізація: місія та форми проповіді християнської Церкви в новітніх умовах (на прикладі УПЦ КП) // Богословський вісник. Науковий журнал. – № 14 – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С.38-47
Публікації в Матеріалах літньої релігієзнавчої школи
66. Іудаїзм у різномаїтті течій // Матеріали Міжнародної літньої релігієзнавчої школи «Іудаїзм: історія та сучасність». – К., 2007. – С.122-124.
Методичні рекомендації, посібники, підручники
67. Глосарій релігієзнавця / За ред. член-кореспондента НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Наші книги, 2013. – 280 с.
68. Християнська філософія ХХ століття : навчально-методичний посібник для самостійної роботи ⁄ І.В. Горохолінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 167 с.
69. Методологічні аспекти релігійної філософії: навчально-методичний посібник ⁄ О.Є. Бродецький, І.В. Горохолінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 84 с. (у співавторстві з Бродецьким О.Є.)
70. Культура ділового та повсякденного спілкування: навчальний посібник / укладач І.В. Горохолінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 152 с.
71. Культура Срібного віку: навчальний посібник та хрестоматія / укладач І.В. Горохолінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 200 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterё!ґ$›@ѓBёechnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.